Apneu en rijbewijs: december 2022 verslag contacten

We hebben naast de eerdere contacten met het uitvoeringsorgaan CBR ons nu ook gewend tot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als wetgevende instantie met onze standpunten ten aanzien van geldigheidsduur van het rijbewijs en afwijzing van een eventuele algemene meldingsplicht voor slaapapneu. We hebben dit schriftelijk gecommuniceerd met de verantwoordelijke personen voor het optimalisatietraject rijvaardigheid.

Daarna hebben we onze standpunten en de brede onderliggende motivatie  op dinsdag 8 november in Den Haag op het ministerie uitgebreid mondeling besproken. In een goed (concreet, inhoudelijk en doelgericht) gesprek met de voor medische rijvaardigheid verantwoordelijke beleidsmaker vonden we begrip voor het directe belang van de (behandelde) apneupatiënt, maar ook een duidelijk gehoor voor de onderbouwing van de onevenredige maatschappelijke impact van frequente medische herkeuringen.

Als vervolg worden stappen ondernomen bij de vaste Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad. En worden ook op Europees niveau contacten gestart. Het doel is de voor apneu inmiddels (medisch) sterk verouderde ‘Regeling Eisen Geschiktheid’ uit het jaar 2000 aan te passen. Het proces kan overigens nog geruime tijd in beslag nemen.