Je bent hier:
Algemene ledenvergadering 2020

De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging, waar het algemene en financiële beleid van de vereniging over het afgelopen jaar en de plannen en begroting voor dit jaar ter goedkeuring worden voorgelegd. Met het verlenen van goedkeuring geeft u het bestuur mandaat om de voorgestelde activiteiten uit te voeren en de daarvoor begrote gelden te besteden. Volgens de statuten moet deze vergadering vóór 1 juli van dit jaar worden gehouden, tenzij de ALV zelf beslist dat dit later mag.

Het bestuur hecht eraan het genoemde mandaat eerder aan u te vragen en u daarnaast een aantal andere voorstellen ter goedkeuring voor te leggen. Zoals bijvoorbeeld de benoeming van nieuwe bestuursleden en leden van de kascommissie.

Mogelijk worden al die voorstellen per email of per brief (als wij geen emailadres van een lid hebben) voorgelegd en kunnen er op een daarbij passende manier stemmen worden uitgebracht. Helaas is het op deze wijze niet mogelijk over een voorstel te discussiëren maar wij nemen aan dat u daar gezien de omstandigheden begrip voor hebt.

Zodra er meer bekend is krijgt u daar bericht over en zullen de relevante stukken op de website te raadplegen zijn.