Waarom een extra online ALV op 31 mei 2023?

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 13 mei jongstleden hebben de aanwezige leden het bestuur de opdracht gegeven om op zeer korte termijn een extra ALV uit te schrijven met als doel dat het huidige bestuur, bestaande uit twee leden, zo spoedig mogelijk weer voltallig is.

Aanleiding voor deze opdracht is:

  1. Het bestuur bestaat, door het wegvallen van een aantal bestuursleden in de afgelopen tijd, nog slechts uit twee leden. Volgens art. 8 lid 1 van de statuten zouden dit er echter minimaal 3 moeten zijn: ‘Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste dertien natuurlijke personen.’
  2. Vervolgens zegt artikel 11 lid 2: ‘Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.’
  3. Een bestuur van vrijwilligers bestaande uit twee leden is kwetsbaar, want overbelasting ligt op de loer.Bij het huidige aantal van (2) bestuursleden is de kans op staken der stemmen groot, waardoor besluitvorming stagneert.
  4. Twee bestuursleden kunnen niet alle belangrijke zaken (tijdig) oppakken. Dit heeft ook zijn weerslag op de snelheid waarmee het nieuwe Servicebureau zich kan ontwikkelen.

Concreet betekent een en ander dat de drie kandidaat-bestuursleden die voorgesteld zijn op de ALV van 13 mei jongstleden, officieel gekozen moeten worden tot bestuursleden.

Hiervoor is een extra ALV nodig.