Bijzonderheden:

 • Groot
 • Specialismen:
  • bariatrische chirurgie,
  • KNO

Informatie:

Máxima Medisch Centrum, EindhovenOnze aandacht gaat uit naar stoornissen van de ademhaling die afhankelijk zijn van de slaap. Het obstructief slaapapneusyndroom (osas) en het centraal slaapapneusyndroom (csas) zijn daar voorbeelden van.
Wij hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het feit dat deze ziektebeelden zelden op zichzelf staan. Heel vaak gaan deze syndromen samen met hoge bloeddruk, suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. In ons slaapcentrum onderzoeken we deze verschijnselen dan ook multidisciplinair. Longarts, kno-arts (keel, neus en oor), kaakchirurg, neuroloog en internist werken daarbij nauw samen.

Mocht blijken dat er sprake is van slaapapneu dan zijn er binnen ons ziekenhuis diverse oplossingen mogelijk zoals apparatuur met een masker voor de nacht en er is uitgebreide kennis en ervaring op kno-gebied voor een eventuele aanpassing of ingreep. Als uit onderzoek blijkt dat uw probleem te verhelpen is met een beugel in de mond gedurende de nacht, dan kan deze ook binnen ons slaapcentrum op maat worden gemaakt. Onze kaakchirurgen dragen daar zorg voor en hebben hier al vele jaren ervaring mee.

Obesitas kan een oorzaak, maar ook zeker een gevolg, zijn van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap. Binnen ons ziekenhuis is hiervoor uitgebreid aandacht en vindt er persoonlijke begeleiding plaats. Als het nodig is hebben we ruime ervaring met chirurgische ingrepen op dit gebied. MCC heeft een polikliniek bariatrie.

Binnen ons slaapcentrum zijn we er voortdurend op gericht om het aantal ziekenhuisbezoeken en de totale wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Daarom plannen we onderzoek en consulten zo veel mogelijk in combinatie.

Slaaponderzoek vindt plaats met behulp van polygrafie of polysomnografie (zie ook de beschrijving hieronder). Het aansluiten van deze apparatuur voor het slaaponderzoek vindt plaats buiten kantooruren, zodat uw werk, studie en andere activiteiten overdag gewoon door kunnen gaan.

Naar wie kan de huisarts verwijzen?
Bij verdenking op een slaapapneusyndroom met/zonder snurkklachten:
Slaapcentrum, telefoon: 040 – 888 61 00.
Longartsen: dhr. R.M. Aleva, dhr J. van Enschot en dhr. S.J.M. Mol.

Bij enkel snurkklachten zonder verschijnselen/verdenking van ademstops:
Kno-artsen: mevr. E.W.A. Puts, dhr. dr. S.J.C. van der Avoort, dhr. S. Fleskens en dhr. M.J.R.C. Alles.

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?
Máxima Medisch Centrum
Slaapcentrum / polikliniek longziekten
Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
telefoon: 040 – 888 61 00

Bij énkel snurkklachten zonder bijkomende klachten van vermoeidheid of signalen van ademstops:
Polikliniek kno-heelkunde
Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

of

Polikliniek kno-heelkunde
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

Beide locaties telefoon: 040 – 888 56 70

Intake en eerste onderzoeken
Bij doorverwijzing naar ons slaapcentrum vult u vóór het bezoek aan de arts een (elektronische) vragenlijst in. Hiermee wordt beoordeeld of het zinvol is dat er direct een slaaponderzoek plaats vindt en zo ja, welk onderzoek. Mocht blijken dat het beter is om vooraf een gesprek met de arts te hebben, dan wordt hiervoor een afspraak gepland.

Polysomnografie is een onderzoek om te kijken wat er tijdens de slaap gebeurt met het type slaap, wekmomenten, de ademhaling, het zuurstofgehalte in het bloed, de hartslag, etcetera. Daarvoor nemen we u meestal een nacht op. Een eenvoudigere manier om de ademhaling tijdens de slaap te onderzoeken, is polygrafie. Hierbij worden dezelfde gegevens verzameld gedurende de slaap maar dan zonder het type slaap en de wekmomenten. Dit onderzoek vindt meestal thuis plaats.
De uitkomsten worden besproken in een team van slaapdeskundigen en er wordt bekeken wat ons behandeladvies zal worden.

Gang van zaken rond polysomnografisch onderzoek
Wachttijd polysomnografisch onderzoek: 4 à 6 weken.

 • Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze gewoon in.
 • U verblijft één nacht in het ziekenhuis.
 • U meldt zich ‘s avonds op de afgesproken tijd (tussen 18.45 en 20.00 uur) en plaats.
 • De assistent neemt uw bloeddruk op en uw lengte en gewicht worden genoteerd.
 • De assistent sluit de benodigde apparatuur aan.
 • Met de aangesloten apparatuur gaat u naar huis om te slapen.
 • Vanaf ca. 23.00 uur dient u te gaan slapen, zodat er – indien mogelijk – een registratie van tenminste 6 uur volgt.
 • Om 07.00 uur ’s ochtends wordt u gewekt en losgekoppeld van de apparatuur.
 • Vervolgens ontbijt en mogelijkheid voor persoonlijke verzorging.
 • U kunt het ziekenhuis verlaten.

Gang van zaken rond polygrafisch onderzoek
Wachttijd polygraafisch onderzoek: circa 8 à 10 weken.

 • Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze als gebruikelijk in.
 • U meldt zich ’s avonds (tussen 18.45 en 20.00 uur) op de afgesproken tijd en plaats.
 • De assistent neemt uw bloeddruk op en uw lengte en gewicht worden genoteerd.
 • De assistent sluit de benodigde apparatuur aan.
 • Met de aangesloten apparatuur gaat u naar huis om te slapen.
 • Vanaf ca. 23.00 uur dient u te gaan slapen, zodat er – indien mogelijk – een registratie van tenminste 6 uur volgt.
 • Na beëindigen van de slaap mag u zelf de apparatuur loskoppelen en deze inleveren op de afgesproken tijd en plaats.

Uitslag/diagnose
Wekelijks worden de slaaponderzoeken in een multidisciplinair team besproken. Hier wordt overlegd welk vervolgtraject voor u het meest van toepassing is. We proberen het aantal ziekenhuisbezoeken en de tijd tot een oplossing voor uw probleem te beperken. Daarom volgt pas ná het onderzoek een gesprek met de longarts of kno-arts voor de uitslag van het onderzoek. Het voorstel voor eventuele behandeling wordt daarbij met u doorgesproken. Deze afspraak is gemiddeld 1 á 2 weken na het slaaponderzoek. Indien nodig bezoekt u zoveel mogelijk op dezelfde dag nog een andere specialist.

Als uit het onderzoek blijkt dat therapie vereist is, kan dit bestaan uit:

 1. Verandering van slaaphouding (met / zonder hulpmiddelen).
 2. Een ingreep op gebied van de kno-arts (al dan niet operatief).
 3. Het aanmeten van een slaapbeugel (mra) door de kaakchirurg.
 4. Gebruik van slaapapparatuur tijdens de nacht (zgn. cpap, apap of bipap).

Doorlooptijd en aantal bezoeken indien er een slaaponderzoek nodig is
De doorlooptijd tot aan dit stadium is ca 5-11 weken.

De leden van ons ‘slaapteam’ dragen samen zorg voor een snelle oplossing en goede instelling van eventuele hulpmiddelen of apparatuur. Samen met u kijken we hoe we de situatie zo spoedig en comfortabel mogelijk kunnen verbeteren. Hierbij blijft de osas-verpleegkundige het aanspreekpunt.

Indien de beste oplossing voor uw probleem slaapapparatuur is, dan is tijdens het spreekuur van onze osas-verpleegkundige doorgaans ook een leverancier van slaapapparatuur aanwezig, die direct kan zorgen voor uitleg, aanmeten en verstrekken van deze apparatuur.
Ongeveer 6 weken na het opstarten van de behandeling met cpap-, apap- of bipap-apparatuur bezoekt u de osas-verpleegkundige opnieuw. In de slaapapparatuur is informatie uit te lezen over het effect van de behandeling. U neemt dan het toestel mee naar het spreekuur.
Aan de hand van uw ervaringen en de gebruiksgegevens bepalen we meteen een definitieve drukinstelling. Een instelling, die is afgestemd op uw persoonlijke behoefte en voorkeur.

Periodieke controle
In het algemeen bezoekt u tenminste éénmaal per jaar de longarts en de osas-verpleegkundige. De Slaaplongarts en osas-verpleegkundige blijven de instellingen van eventuele apparatuur gedurende het eerste jaar bewaken en eventueel bijstellen. Als de behandeling goed is ingesteld worden er daarna geen vaste afspraken meer gemaakt. Bij problemen of vragen kunt u een extra afspraak maken via onze secretaresse, telefoon 040 – 888 61 00. Direct na elk bezoek maakt de assistente de nieuwe afspraken bij de longarts en/of verpleegkundige.

Kostenvergoeding
Het onderzoek bij de verdenking op slaapstoornissen wordt door uw ziektekostenverzekering vergoed. Dit geldt ook voor behandeling van een aangetoonde slaapafhankelijke ademhalingsstoornis (osas, csas). Indien na onderzoek blijkt dat er uitsluitend sprake is van snurken, gelden voor de behandeling andere regels voor vergoeding.

Met vragen of problemen over de slaap kunt u terecht bij de onze gespecialiseerde slaapsecretaresses of indien nodig bij de osas-verpleegkundigen, telefoon: 040 – 888 61 00.

Nadere informatie
Website: www.mmc.nl/slaapcentrum/slaapapneu/