Bijzonderheden:

  • Middelgroot
  • Kreeg 3 sterren waardering van tevreden patiënten in 2017
  • Algemeen telefoonnummer: 023-2240000
  • Email: info@spaarnegasthuis.nl
  • Website: www.spaarnegasthuis.nl

Informatie:

Kennemer Gasthuis, HaarlemBinnen het Kennemer Gasthuis wordt sinds 2000 in teamverband gewerkt aan de diagnostiek en behandeling van snurken en het obstructief slaap apneu syndroom (osas).

Er bestaat een intensieve samenwerking tussen de afdelingen kno-heelkunde, longziekten en neurologie. Alle patiënten met slaapgerelateerde klachten worden beoordeeld door een kno-arts en longarts en er bestaat een uitgebreide expertise met het uitvoeren en beoordelen van slaapendoscopieën en polysomnografieën.

De neuroloog richt zich met name op neurologisch bepaalde slaapstoornissen en hypersomnie (door bijvoorbeeld restless legs, periodieke beenbewegingen, narcolepsie). De neuroloog beschikt over specifieke polysomnografie-apparatuur, gericht op de analyse van neurologische slaapstoornissen.

Alle gangbare behandelingen voor snurken en osas, zoals uvulopalatopharyngoplastiek (uppp), radiothermische ablatie van het gehemelte (somnoplasty) en cpap, worden binnen het Kennemer Gasthuis uitgevoerd.

Per patiënt wordt bekeken wat de optimale behandeling is. Bij de aanpassing van cpap-apparatuur is er intensief contact tussen de behandelende specialist en de leverancier.
Ook is er een lang bestaande samenwerking met een gespecialiseerde tandarts voor de aanpassing van een mandibulair advancement device (mad ofwel mra).

Naar wie moet de huisarts verwijzen?
J.A. Veldhuizen, kno-arts
J. Teengs of K.J.M. Mooren, longarts
M.F. Roesdi, neuroloog

Waar moet je als patiënt de eerste keer naar toe?

Bij verdenking osas:
J.A. Veldhuizen, kno-arts
Polikliniek kno-heelkunde
Kennemer Gasthuis, locatie Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
023-5453150 (poli kno)

Bij verdenking neurologische slaapstoornissen:
M.F. Roesdi, neuroloog
Polikliniek neurologie
Kennemer Gasthuis, locatie Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
023-5453110 (poli neurologie)

Afspraak maken via bovenvermeld telefoonnummer.
Een afspraak kan binnen twee weken worden gerealiseerd.

Wat gebeurt er tijdens het eerste bezoek en de eerste fase?
Tijdens het eerste bezoek wordt er door de kno-arts uitgebreid gesproken over de slaapgerelateerde klachten en eventuele bijkomende klachten.
Het verdient de voorkeur dat de partner van de patiënt bij dit eerste bezoek aanwezig is. Ook worden er vragen gesteld over de levensstijl (zoals roken, alcoholgebruik, medicijngebruik, verloop van het gewicht, beroep). Nadien vindt er een uitgebreid kno-onderzoek plaats, inclusief een endoscopisch onderzoek van de neus en keel (flexibele nasolaryngoscopie).

Op indicatie wordt aanvullend onderzoek aangevraagd, zoals foto’s van de neusbijholten en allergieonderzoek. Bij evidente afwijkingen wordt eerst de meest waarschijnlijke oorzaak behandeld.
In verreweg de meeste gevallen zal echter eerst verder gericht slaaponderzoek plaatsvinden. De kno-arts maakt een afspraak voor een slaapendoscopie. Dit is een onderzoek met behulp van een flexibele endoscoop, terwijl de patiënt door de anesthesist kortdurend in slaap in gebracht. Slaapendoscopie wordt toegepast ter beoordeling van het niveau waar het snurken en de apneu-veroorzakende afsluitingen in de keel plaatsvinden.

Daarnaast wordt de patiënt verwezen naar de afdeling Longziekten, waar een oriënterend longonderzoek wordt uitgevoerd en patiënt wordt ingepland voor een polysomnografie. Bij verdenking op een neurologische slaapstoornis wordt de patient verwezen naar de neuroloog.

Doorlooptijd volledige analyse
De totale doorlooptijd voor een volledige analyse, inclusief slaapendoscopie en polysomnografie, is 3 maanden. Er bestaat dan capaciteit voor het uitvoeren van ruim 600 polysomnografieën / polygrafieën per jaar.

Voorselectie
In principe ondergaat iedere patiënt met ernstig snurken en/of verdenking op osas een polysomnografie. We zijn van mening dat anamnese en de Epworth slaperigheid schaal onvoldoende betrouwbaar zijn ter uitsluiting van osas. Uiteraard worden alle stappen in de diagnostiek genomen in overleg met de patiënt.

Gang van zaken rond polysomnografisch onderzoek
Wanneer een patiënt wordt verwezen voor polysomnografie wordt er een afspraak gemaakt op de poli longziekten locatie noord. Daar wordt een longfunctieonderzoek en een thoraxfoto gepland en een afspraak voor polysomnografie.
Voor de klinische polysomnografie wordt de patiënt één nacht opgenomen. Ook bestaat er de mogelijkheid van een polygrafie, waarbij de registratie thuis plaatsvindt.

Bij een klinische polysomnofrafie wordt de patiënt om 20.00 uur op de afdeling short stay locatie Noord, verwacht. Hier worden de elektrodes en sensoren aangebracht op de patiënt. Aansluitend wordt een nacht op een éénpersoonskamer doorgebracht.
Tot het moment van slapen kan de patiënt zich vrij bewegen binnen het ziekenhuis. ’s Ochtends omstreeks 08.00 uur wordt de apparatuur ontkoppeld en kan de patiënt naar huis. Meestal wordt gedurende één nacht geregistreerd, zo nodig wordt een tweede registratie uitgevoerd.
Momenteel is er per nacht capaciteit voor drie patiënten voor standaard polysomnografie en één voor een neurologische polysomnografie.

Uitslag polysomnografie en diagnose
De patiënt maakt een afspraak bij de behandelende specialist, 2 weken na uitvoering van de polysomnografie. Tijdens dit bezoek worden alle uitgevoerde onderzoeken in samenhang besproken, wordt de diagnose en ernst van de aandoening toegelicht en worden de behandelingsmogelijkheden uitgelegd. Indien er sprake is van een indicatie voor behandeling met cpap, wordt de patiënt verwezen naar het osas-spreekuur, waar de  osas-verpleegkundige en één van cpap-leveranciers aanwezig zijn. Tijdens dit consult wordt nadere uitleg gegeven over de cpap-apparatuur en wordt de proefplaatsing van de cpap voorbereid.
De osas-verpleegkundige en de cpap-leverancier houden iedere vrijdagochtend spreekuur in locatie Noord.

Daar waar nodig worden de uitslag van het onderzoek en de gewenste therapie besproken in het maandelijkse Multidisciplinaire Overleg (MDO) osas, waar de osas-verpleegkundige, kno-arts, longarts en neuroloog aanwezig zijn.

Plaatsing en vaststellen druk cpap
Bij de keuze van het merk van de cpap-apparatuur zijn we tegenwoordig soms gebonden aan één, door de betreffende ziektekostenverzekeraar gecontracteerde, leverancier.
Voor het vaststellen van de noodzakelijke druk vindt in alle gevallen een proefbehandeling mét registratie door middel van auto-cpap plaats. Aan de hand van deze proefbehandeling en registratie wordt de meest optimale druk vastgesteld voor standaard cpap-apparatuur.
In sommige gevallen wordt op grond van de bevindingen van de proefaanpassing met auto-cpap geadviseerd de definitieve behandeling met bi-level of auto-cpap apparatuur uit te voeren.
Dit proces wordt begeleid door de osas-verpleegkundige, die nauw contact houdt met de patiënt en de cpap-leverancier.

Na een succesvolle proefaanpassing wordt bij de ziektekostenverzekeraar een machtiging voor definitieve plaatsing aangevraagd. We zorgen voor extra onderbouwing indien auto-cpap of bi-level apparatuur geïndiceerd is.

Periodieke controle
Patiënten worden na de proefaanpassing gezien op de poli van de aanvragend specialist om de eerste ervaringen te bespreken en de voortgang te bewaken. De osas-verpleegkundige bewaakt het proces, onderhoud contact met de patiënt. Voor vragen rondom de cpap-behandeling neemt de patiënt contact op met osas-verpleegkundige, die coördineert in het oplossing van de vraag of probleem. Na het definitieve plaatsen van een cpap wordt een controleafspraak na 6 maanden gemaakt, bij problemen kan de patiënt altijd contact opnemen met de behandelende specialist.

Totale doorlooptijd
Volledige analyse: ongeveer 3 maanden

Behandeling: afhankelijk van type behandeling

  • aanpassen cpap: eerste plaatsen 2 weken, duur proefperiode 4-6 weken
  • uppp: binnen 4-6 weken ingreep mogelijk, in overleg patiënt. Ingreep onder algemene narcose. Opname gedurende één nacht.
  • somnoplasty: binnen 2 weken, behandeling onder plaatselijke verdoving, in dagbehandeling. (nb: meestal twee behandelingen, met tussenpose van 6 weken).

Nadere informatie
Alle patiënten krijgen bij het eerste bezoek een voorlichtingsbrochure betreffende ‘Snurken en Slaap Apneu Syndroom’.