€ 2,50 contributieverhoging in 2019

Na een levendige discussie in de ALV april 2018 is unaniem gekozen voor de relatief geringe verhoging van de jaarcontributie met € 2,50. Hiermee verwachten we de periode tot 2023 financieel weer goed door te komen. De nieuwe bedragen worden € 30,00 per jaar bij automatische incasso en € 32,50 bij betaling op factuur.

Immense groei in 15 jaar

Sinds 2003 is de contributie niet verhoogd. De vereniging had toen circa 1.000 leden en 18 vrijwilligers en was grotendeels afhankelijk van subsidiebijdragen van de overheid.
We hebben nu ongeveer 8.800 leden en 100 vrijwilligers. De activiteiten zijn in aard en omvang enorm toegenomen en de subsidie is sterk verminderd. Financieel hebben we ons in de afgelopen 15 jaar desondanks kunnen redden door rigoureuze kostenonderhandelingen, effectieve keuzes, efficiency maatregelen en hogere contributie-inkomsten (door de groei van het aantal leden).

Vrijwilligers en meer uitbesteden aan professionele organisaties

ICT uitbesteden

Om de continuïteit van de vereniging en haar activiteiten te kunnen waarborgen, staan we voor nieuwe organisatorische uitdagingen op bestuurlijk niveau. Bij een verder groeien van de vereniging kunnen we niet meer voor alle beheersactiviteiten terugvallen op deskundigheid en beschikbaarheid van vrijwilligers. In het meerjarenplan 2019-2023 houden we het werken met vrijwilligers in stand voor alle bestuurlijke en apneu-gerelateerde zaken. De routinematige beheersactiviteiten zullen we echter meer onderbrengen bij professionele organisaties. Het betreft onder meer het volledige beheerpakket van de ICT en de nieuwe e-Captain ledenadministratie. Daarmee kunnen we ook aan alle wensen en (privacy-)verplichtingen voldoen.

U kunt ervan op aan dat wij zorgvuldig en efficiënt met uw bijdragen blijven omgaan. Wij hopen dan ook van harte dat u ons ook in de komende jaren blijft steunen en dat u zelf veel voordeel zult halen uit de geboden activiteiten.